Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WTJ Satori Wodzisław Śl.
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:ul. Wyszyńskiego 5, 44-300 Wodzisław Śl.
Aktualna liczba zawodników:5, w tym kobiet: 2 (40%), mężczyzn: 3 (60%)
Liczba zawodów:25
Czas udziału we współzawodnictwie:10 lat 354 dni (1993 - 2004)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:78
wygrane: 53 (67.95%), przegrane: 25 (32.05%)
Mężczyźni:7
wygrane: 1 (14.29%), przegrane: 6 (85.71%)
SUMA:85
wygrane: 54 (63.53%), przegrane: 31 (36.47%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Magdalena Kozioł (73.53%, 50/18)Polityka prywatności Judostat.pl