Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
ZKS Gwardia Zielona Góra
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1981 0 0 1 0 0 0 3
1982 0 0 1 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 1 0 3
1984 0 0 0 0 1 0 2
1985 0 0 0 0 1 1 2
1986 0 1 0 0 0 0 9
1987 0 0 0 0 0 1 1
1988 0 0 0 0 1 0 1
1989 1 0 0 0 0 0 4
1991 0 0 0 0 0 0 1
1992 0 0 2 0 1 0 5
1993 0 0 0 0 1 0 2
1994 0 0 4 0 0 2 1
1995 2 0 0 0 0 2 9
1996 0 1 1 0 0 1 7
1997 0 1 0 0 0 0 7
1998 0 0 0 0 1 0 3
1999 0 0 2 0 0 1 1
2000 2 0 1 0 1 1 7
2001 0 0 0 0 0 2 5
RAZEM 5 3 12 0 8 11 73


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 1 0 0 1 4
Mistrzostwa Polski Młodzieży 1 2 0 0 0 1 3
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 4 0 5 2 25
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 1 3 0 2 4 22
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 3 0 1 1 8
selekcyjne 2 0 1 0 0 2 11
RAZEM 5 3 12 0 8 11 73

Polityka prywatności Judostat.pl