Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kuma Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2016 2 2 1 2 3 1 5
2017 3 6 17 2 18 7 35
2018 16 32 37 11 47 32 117
2019 21 23 39 8 38 42 96
2020 5 8 11 1 14 10 9
2021 35 39 69 16 49 35 72
2022 13 14 28 0 25 11 48
2023 13 9 12 3 13 12 49
2024 5 0 3 0 1 1 3
RAZEM 113 133 217 43 208 151 434


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
selekcyjne 5 5 10 2 11 6 14
mistrzowskie inne 17 15 32 2 27 22 80
towarzyskie 91 113 175 39 170 123 340
RAZEM 113 133 217 43 208 151 434

Polityka prywatności Judostat.pl