Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Junior Lipno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2001 0 0 0 0 0 0 5
2002 0 0 0 0 0 1 0
2003 0 0 0 0 1 2 0
2004 1 0 0 0 0 1 5
2005 0 0 0 0 0 1 0
2006 0 0 1 0 1 0 1
2007 0 2 1 0 1 0 3
2008 0 2 0 0 2 1 4
2009 0 0 4 1 3 7 22
2010 0 1 1 0 9 6 47
2011 0 1 2 1 5 5 30
2012 0 0 3 1 5 4 33
2013 1 1 2 2 3 3 21
2014 0 4 1 1 4 3 22
2015 2 2 2 1 12 5 10
2016 8 7 4 6 11 7 26
2017 12 15 14 5 8 6 19
2018 5 6 6 7 6 4 4
2019 7 9 6 5 1 0 0
2020 10 11 16 6 10 5 3
2021 30 57 25 5 13 7 8
2022 34 34 18 6 13 2 3
2023 43 44 31 5 9 4 0
2024 36 23 23 10 10 2 7
RAZEM 189 219 160 62 127 76 273


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 1 2 7
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 1 2 2 5 10 11
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 4 1 21
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 2 1 12
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 2 3 13
selekcyjne 9 24 28 10 45 38 189
mistrzowskie inne 45 34 42 15 28 6 7
towarzyskie 135 160 86 35 40 15 13
RAZEM 189 219 160 62 127 76 273

Polityka prywatności Judostat.pl