Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS MaKo Judo Wrocław
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2012 1 0 1 0 3 2 10
2013 1 7 8 0 12 6 41
2014 4 2 6 0 2 6 35
2015 8 8 10 0 5 8 49
2016 9 6 10 0 11 10 33
2017 2 4 3 1 7 2 25
2018 1 1 1 0 0 1 5
2019 1 1 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 1 0 0
2021 8 2 14 0 7 6 11
2022 2 0 2 0 3 1 1
2023 0 3 3 0 1 1 5
2024 0 1 2 0 2 2 2
RAZEM 37 35 60 1 54 45 217


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 1 0 0 1 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2 4 2 0 5 5 11
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 6 0 4 1 22
selekcyjne 22 22 30 0 34 27 150
mistrzowskie inne 1 2 6 0 3 2 4
towarzyskie 12 6 15 1 7 10 27
RAZEM 37 35 60 1 54 45 217

Polityka prywatności Judostat.pl