Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Bielik Bielany Wrocławskie
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2014 0 1 0 0 0 1 5
2015 0 1 0 0 3 1 19
2016 0 0 1 0 1 1 27
2017 0 0 0 0 1 1 7
RAZEM 0 2 1 0 5 4 58


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 3
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 0 0 0 0 11
selekcyjne 0 1 1 0 5 4 44
RAZEM 0 2 1 0 5 4 58

Polityka prywatności Judostat.pl