Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
KS Judo Czechowice-Dziedzice
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
1996 0 0 0 0 0 0 1
1997 3 0 1 0 1 2 7
1998 2 2 5 0 0 0 3
1999 4 1 2 0 0 2 9
2000 5 5 11 0 2 0 24
2001 7 4 5 0 6 7 30
2002 7 2 6 0 5 5 11
2003 5 2 10 0 4 3 4
2004 5 7 7 0 3 1 7
2005 6 3 4 0 8 1 13
2006 3 6 2 0 6 2 12
2007 1 1 3 0 0 6 20
2008 1 4 5 0 4 3 12
2009 2 3 8 0 4 5 13
2010 4 5 11 0 7 5 21
2011 6 4 6 0 13 5 33
2012 10 3 4 0 4 7 32
2013 2 3 8 0 8 9 27
2014 4 5 7 0 6 4 15
2015 6 3 13 0 3 3 29
2016 10 3 2 0 4 3 22
2017 2 4 1 0 1 1 13
2018 3 0 1 0 0 2 3
2021 0 0 2 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 98 70 124 0 89 76 361


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 4 1 7 0 4 6 25
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 1 2 0 4 1 5
Mistrzostwa Polski Juniorów 5 9 14 0 8 7 31
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 10 9 9 0 3 3 15
Mistrzostwa Polski Młodzików 12 2 8 0 3 2 25
selekcyjne 62 47 80 0 66 57 256
mistrzowskie inne 0 0 2 0 0 0 0
towarzyskie 1 1 2 0 1 0 4
RAZEM 98 70 124 0 89 76 361

Polityka prywatności Judostat.pl