Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Neko Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wyniki (chronologicznie)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
2016 2 3 8 4 8 1 13
2017 7 6 13 5 9 5 20
2018 0 1 2 1 0 3 10
2019 0 1 0 0 0 0 0
2022 0 0 4 4 5 2 10
2023 1 3 2 0 5 2 9
2024 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 10 14 29 14 27 13 62


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.7.nie pkt.
selekcyjne 4 1 4 3 4 0 0
mistrzowskie inne 0 0 0 0 0 0 0
towarzyskie 6 13 25 11 23 13 62
RAZEM 10 14 29 14 27 13 62

Polityka prywatności Judostat.pl