Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kuma Judo Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2016 27 9 18 33.33% 0.69 8 2 6 25% 0.67 35 11 24 31.43% 0.69
2017 123 44 79 35.77% 0.85 99 22 77 22.22% 0.61 222 66 156 29.73% 0.75
2018 523 169 354 32.31% 0.78 232 107 125 46.12% 1.43 755 276 479 36.56% 0.95
2019 447 161 286 36.02% 0.9 243 104 139 42.8% 1.18 690 265 425 38.41% 0.99
2020 91 31 60 34.07% 0.91 69 32 37 46.38% 1.33 160 63 97 39.38% 1.09
2021 649 301 348 46.38% 1.39 299 145 154 48.49% 1.46 948 446 502 47.05% 1.42
2022 266 119 147 44.74% 1.21 109 44 65 40.37% 1.07 375 163 212 43.47% 1.17
2023 212 103 109 48.58% 1.26 89 48 41 53.93% 1.66 301 151 150 50.17% 1.36
2024 33 24 9 72.73% 2.67 10 6 4 60% 1.5 43 30 13 69.77% 2.31
RAZEM 2371 961 1410 40.53% 1.07 1158 510 648 44.04% 1.28 3529 1471 2058 41.68% 1.13


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
selekcyjne 110 65 45 59.09% 2.03 58 22 36 37.93% 1.05 168 87 81 51.79% 1.64
mistrzowskie inne 366 161 205 43.99% 1.16 171 81 90 47.37% 1.45 537 242 295 45.07% 1.24
towarzyskie 1895 735 1160 38.79% 1.01 929 407 522 43.81% 1.26 2824 1142 1682 40.44% 1.09
RAZEM 2371 961 1410 40.53% 1.07 1158 510 648 44.04% 1.28 3529 1471 2058 41.68% 1.13Polityka prywatności Judostat.pl