Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Bielik Bielany Wrocławskie
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2014 15 5 10 33.33% 0.71 0 0 0 --- --- 15 5 10 33.33% 0.71
2015 46 13 33 28.26% 0.54 0 0 0 --- --- 46 13 33 28.26% 0.54
2016 50 13 37 26% 0.46 4 0 4 0% 0 54 13 41 24.07% 0.43
2017 19 7 12 36.84% 0.78 0 0 0 --- --- 19 7 12 36.84% 0.78
RAZEM 130 38 92 29.23% 0.56 4 0 4 0% 0 134 38 96 28.36% 0.54


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów Młodszych 7 3 4 42.86% 1 0 0 0 --- --- 7 3 4 42.86% 1
MP Młodzików 20 6 14 30% 0.55 2 0 2 0% 0 22 6 16 27.27% 0.5
selekcyjne 103 29 74 28.16% 0.54 2 0 2 0% 0 105 29 76 27.62% 0.53
RAZEM 130 38 92 29.23% 0.56 4 0 4 0% 0 134 38 96 28.36% 0.54Polityka prywatności Judostat.pl