Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Neko Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2016 88 29 59 32.95% 0.85 16 4 12 25% 0.8 104 33 71 31.73% 0.85
2017 162 63 99 38.89% 1.17 30 10 20 33.33% 0.91 192 73 119 38.02% 1.12
2018 25 3 22 12% 0.25 13 2 11 15.38% 0.4 38 5 33 13.16% 0.29
2019 2 0 2 0% 0 0 0 0 --- --- 2 0 2 0% 0
2022 52 8 44 15.38% 0.35 4 0 4 0% 0 56 8 48 14.29% 0.32
2023 47 10 37 21.28% 0.5 4 0 4 0% 0 51 10 41 19.61% 0.45
RAZEM 376 113 263 30.05% 0.78 67 16 51 23.88% 0.64 443 129 314 29.12% 0.76


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
selekcyjne 57 20 37 35.09% 1.25 0 0 0 --- --- 57 20 37 35.09% 1.25
towarzyskie 319 93 226 29.15% 0.73 67 16 51 23.88% 0.64 386 109 277 28.24% 0.71
RAZEM 376 113 263 30.05% 0.78 67 16 51 23.88% 0.64 443 129 314 29.12% 0.76Polityka prywatności Judostat.pl