Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szkoła Podstawowa w Kowiesach Kowiesy
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. Memoriał Grzegorza Malika-U12 Warszawa 13.10.2019 1 0 1
2. Żoliborz Judo Cup 2019-U11 Warszawa 08.06.2019 1 0 1
3. Panda Cup 2019 dla początkujących U12 Warszawa Ursus 12.05.2019 1 0 1
4. Turniej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola U14 Mysiadło 16.02.2019 0 1 1
5. XI Turniej Judo U10 Józefów 16.12.2017 4 0 4
6. XI Turniej Judo U12 Józefów 16.12.2017 1 3 4

Polityka prywatności Judostat.pl