Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Gurievsk Red Star Club Gurievsk Kaliningradskay oblas
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Lp.ZawodyMiastoTerminZawodnicy
MężczyźniKobietyRazem
1. SameJudo Cup U12 - chłopcy Marki 25.03.2018 2 0 2
2. SameJudo Cup U9 Marki 25.03.2018 3 0 3
3. SameJudo Cup U13 - chłopcy Marki 24.03.2018 1 0 1
4. SameJudo Cup U8 Marki 24.03.2018 3 0 3
5. SameJudo Cup U10 Marki 24.03.2018 3 0 3
6. Turniej Małego Mistrza U9 Warszawa 25.02.2018 6 0 6
7. Turniej Małego Mistrza U11 Warszawa 25.02.2018 4 0 4
8. Turniej Małego Mistrza U13 Warszawa 25.02.2018 2 0 2

Polityka prywatności Judostat.pl