Lp.Zawodnik
1. YANA DOVHUN
2. DENYS KHOVRENKO
3. MARK KUCHERENKO
4. MAKSYM MALINOVSKYI
5. Anherlina Rusyniuk