Lp.Zawodnik
1. DENYS KHOVRENKO
2. MARK KUCHERENKO
3. MAKSYM MALINOVSKYI