Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Przemysław Chruszczewski
 


Ostatni klub:GKS Olimpia Grudziądz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Olimpia Grudziądz (29) (2001 - 2009)
Kategorie wagowe:
-90 kg(1 start w roku 2003)
-100 kg(9 startów w latach 2001-2003)
+100 kg(19 startów w latach 2002-2009)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-100 kg(3 starty w latach 2001-2003)
+100 kg(5 startów w latach 2004-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OTK Juniorek i Juniorów, Opole; 03-04.03.2001
Ostatnie zawody:Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 14-15.03.2009
Długość kariery startowej:8 lat, 8 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy3 lata(9 startów w latach 2001 - 2003)
młodzież5 lat(6 startów w latach 2002 - 2006)
seniorzy7 lat(14 startów w latach 2003 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl