Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
GKS Czarni Bytom
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Związek Judo:Śląski OZJudo
Adres:ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom
Aktualna liczba zawodników:815, w tym kobiet: 258 (31.66%), mężczyzn: 557 (68.34%)
Liczba zawodów:457
Czas udziału we współzawodnictwie:54 lat 100 dni (1970 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:6379
wygrane: 3540 (55.49%), przegrane: 2839 (44.51%)
Mężczyźni:14180
wygrane: 7889 (55.63%), przegrane: 6291 (44.37%)
SUMA:20559
wygrane: 11429 (55.59%), przegrane: 9130 (44.41%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Przemysław Matyjaszek (91.3%, 252/24)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Lena Krawczyk (100%, 12/0)Polityka prywatności Judostat.pl