Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marek Głodek
 


Ostatni klub:KŚ AZS Gliwice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
K¦ AZS Gliwice (43) (1993 - 2005)
Kategorie wagowe:
+80 kg(1 start w roku 1993)
-86 kg(9 startów w latach 1994-1997)
-95 kg(2 starty w latach 1997-1999)
-100 kg(24 startów w latach 1998-2004)
+100 kg(2 starty w latach 1998-2005)
OPEN(2 starty w latach 1997-2001)
+75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+80 kg(1 start w roku 1993)
-86 kg(9 startów w latach 1994-1997)
-95 kg(1 start w roku 1997)
-100 kg(7 startów w latach 1998-2003)
+100 kg(1 start w roku 1998)
OPEN(2 starty w latach 1997-2001)
+75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzików, Wrocław; 1993
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Opole; 26-27.02.2005
Długość kariery startowej:11 lat, 88 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1993)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1994)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1994 - 1997)
młodzież5 lat(4 starty w latach 1995 - 1999)
seniorzy11 lat(33 startów w latach 1995 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl